Onderwijsprogramma


Competentiegericht onderwijs:

Op Acreon is de werkwijze erop gericht om de jongeren de ontwikkelingsvaardigheden aan te leren die ze nodig hebben om in de toekomst te kunnen functioneren op school, werk en in de maatschappij. Deze werkwijze is gebaseerd op het Sociaal Competentiemodel. Met behulp van instrumenten binnen het sociale competentiemodel kan vastgesteld worden over welke vaardigheden de jongere al beschikt en welke hij of zij nog moet leren. Het ontwikkelperspectiefplan Acreon wordt opgesteld nadat deze vaardigheden in kaart gebracht zijn. Er wordt op een handelingsgerichte manier (HGD) gewerkt aan het ontwikkelen van deze vaardigheden, dit verloopt in een aantal fasen.

Een traject bij Acreon duurt ongeveer een schooljaar waarbij het te verwachten einddoel uitgesplitst wordt tot stappen die in een periode van drie tot zes maanden haalbaar zouden moeten zijn voor de deelnemer. Het
traject is opgedeeld in 5 fases gekoppeld aan een feedbacksysteem  waarin gewerkt wordt van externe sturing naar steeds meer zelfstandigheid, zelfevaluatie en eigen verantwoordelijkheid. 

 
De fasering en de uitstroomprofielen:

 

Fase 1. Wennen en oriënteren

In deze fase maakt de jongere kennis met de werkwijze, de docenten/pedagogisch medewerkers, de medeleerlingen en de verschillende programma onderdelen van Acreon.

Kenmerken van de ontwikkelfase
In de startfase krijgt de jongere aan het begin van elke activiteit duidelijke instructie welke opdracht de jongere moet doen en welk gedrag daarbij past. In de ontwikkelfase wordt dit steeds meer afgebouwd en krijgt de jongere steeds minder instructies m.b.t. de opdrachten. Hierin wordt de jongere gestimuleerd naar zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing.  Aan het einde van de activiteit blijft men samen met de jongere evalueren hoe de activiteit verlopen is, waarbij de nadruk steeds meer gelegd wordt op zelfreflectie en zelfsturing. Wat ging er goed, hoe kwam dat? Wat ging er minder goed en hoe ga je dit de volgende keer anders doen?

 

De behandeling

De behandelfase is opgedeeld in Fase 2, 3 en 4. Elke fase duurt ongeveer 8 weken. De werkdoelen die bij de overdracht van de startfase naar de ontwikkelfase opgesteld zijn, vormen het vertrekpunt voor de behandelfase. De mentor schrijft op basis van de tot dan toe verzamelde informatie een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), onder verantwoordelijkheid van de CvB. Dit OPP wordt besproken met de jongere, ouder(s)/verzorger(s), mentor en eventuele andere betrokkenen.

 

Fase 2. Opdrachten leren doen

In fase 2 staat het opdrachten leren doen centraal. Welke vaardigheden bezit de jongere hiervoor en welke moet hij zich nog eigen maken, dit brengen in beeld middels de instrumenten Studeon, SCOL, competentieanalyse. ‘In welke vakken is de jongere sterk welke vakken hebben meer aandacht nodig,
en hoe gaat de jongere hieraan werken?’ is de vraag die centraal staat.

 

Fase 3. Zelfstandig leren werken

In fase 3 staat het zelfstandig leren werken centraal. Welke vaardigheden bezit de jongere hiervoor en welke vaardigheden moet hij zich nog eigen maken. Daarnaast staat de persoonlijke ontwikkeling centraal. Wat heeft
de jongere nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen? Wat moet hij/zij (met hulp van ouders en Acreon) leren om problemen in de toekomst te voorkomen en verder komen op weg naar de nieuwe school.

 

Fase 4. Zelfstandig werken

In fase 4 staat het zelfstandig werken centraal. De jongere gaat de vaardigheden die in fase 3 aangeleerd zijn om zelfstandig te werken in deze fase zelfstandig toepassen. Hierbij wordt de jongere gestimuleerd tot zelfevaluatie.

 

De uitstroomfase

Fase 5. Zelfevaluatie, zelfverantwoordelijkheid.

In de uitstroomfase wordt de jongere voorbereid op de stapnaar het vervolgtraject. Dit kan een vorm van onderwijs zijn of een meer arbeidsgerichte setting. Afhankelijk hiervan wordt er ingestoken op de vaardigheden die specifiek van toepassing zijn op het vervolgtraject. 

 

Kenmerken fase 5
In de laatste fase van het verblijf bij Acreon wordt er in overleg met de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) een passend onderwijsaanbod gezocht. Acreon heeft hier een adviserende rol in.  
Ouder(s)/verzorger(s) van de jongere melden zelf aan bij de toekomstige school. 
In de uitstroomfase wordt de jongere voorbereidop de stap naar het vervolgtraject. Dit kan een vorm van onderwijs zijn of een meer arbeidsgerichte setting. Afhankelijk van het vervolgtraject wordt er ingestoken op de vaardigheden die specifiek van toepassing zijn op het vervolgtraject.