Theoretisch onderwijs

Uitgangspunten en doelstellingen:

Het uitgangspunt van het onderwijs sluit aan bij de missie en visie van Acreon.  Acreon biedt enkel leerroute vervolgonderwijs aan, dat betekent dat wij diplomagericht onderwijs verzorgen op vmbo-b, vmbo- k en vmbo-t niveau.

Theoretisch onderwijs:

 

Niveaubepaling

Wanneer een leerling bij Acreon instroomt wordt er in eerste instantie gekeken of het huidige schoolniveau passend is. Dit wordt gedaan door middel van overleg met de school van herkomst en ouders en dossieranalyse. Na de observatieperiode van 6 weken wordt het niveau van de leerling definitief vastgesteld.

Op Acreon wordt lesgegeven op vmbo-b, vmbo-k en vmbo t -niveau. Vmbo-b wordt alleen aangeboden in de onderbouw (leerjaar 1 en 2). Vmbo-b leerlingen in het tweede leerjaar worden alleen aangenomen, mits er zicht is op uitstroom naar een andere (semi) reguliere school. Hierover worden op voorhand afspraken gemaakt. Indien een leerling in leerjaar drie  bij Acreon geplaatst wordt, zal hij of zij zijn of haar middelbare school afmaken op Acreon en hier dus ook  staatsexamen doen (na leerjaar vier). Examenleerlingen kunnen instromen tot 1 december van lopend schooljaar.

Vakken

Op Acreon worden diverse vakken aangeboden, dit is per niveau en klas verschillend. Met het aanbieden van de vakken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitstroom. Niet alle vakken  worden standaard aangeboden, omdat er geen vakdocenten werkzaam zijn op Acreon. Sommige vakken worden helemaal niet aangeboden (Frans en Duits), sommige vakken alleen in de onderbouw (natuur- en scheikunde).


Examens

Leerlingen in het vierde leerjaar doen examen via Acreon. Acreon heeft hiervoor een samenwerking met Odyzee college, wat inhoudt dat de leerlingen op de locatie van Odyzee college in Kloetinge examen doen. Dit gebeurt onder begeleiding van een docent en pedagogisch medewerker van Acreon. Examen kan worden gedaan op vmbo-k en vmbo-t-niveau. Leerlingen die instromen in het derde leerjaar vmbo-k kunnen enkel een volledig diploma behalen als zij de richting HBR volgen. Indien een leerling examen doet op VMBO K-niveau zonder de richting HBR, kan hij of zij geen volledig diploma behalen maar meerdere deelcertificaten. Op vmbo-t en vmbo-gl niveau kunnen leerlingen een volledig diploma behalen. Het vakkenpakket wordt in overleg met de betreffende leerling en zijn of haar ouders vastgesteld in leerjaar 3 of bij de start van leerjaar 4. Leerlingen welke schooljaar 3 ook op Acreon volgen, doen in dit jaar al examen voor het vak maatschappijleer. De leerling doet op deze manier al wat ervaring op en weet het volgende schooljaar wat hij of zij kan verwachten. Wordt dit vak niet met een voldoende afgesloten, dan kan deze het jaar erop (dus in leerjaar 4) herkanst worden.

 

Theorie uren

Omdat Acreon een OZA  is volgen leerlingen op Acreon geen standaard onderwijsuren. Per leerling wordt er een afweging gemaakt omtrent belastbaarheid. Iedere periode wordt deze belastbaarheid besproken en herzien in een intern overleg tussen de theoriedocenten, zorgcoördinator en eventueel de orthopedagoog met als doel het aantal theorie uren passend op en uit te bouwen.


Schoolspullen

Aan het begin van het schooljaar krijgt de leerling boeken uitgereikt van zijn of haar theoriedocent. Deze boeken blijven ten aller tijden op Acreon en mogen dus niet meegenomen worden naar huis. Indien de leerling huiswerk krijgt, worden hiervoor kopieën meegegeven.

Ook worden materialen als: pennen, schriften, een koptelefoon en ander lesmateriaal beschikbaar gesteld door school Er wordt vanuit gegaan dat de leerling op een verantwoordelijke manier met deze spullen omgaat. Indien de leerling één van deze spullen (dus ook lesboeken) bewust kapot maakt, stelt Acreon de ouders verantwoordelijk voor de kosten hiervan.

 

Toetsing en rapporten

Op Acreon wordt bij alle vakken gewerkt met een jaarplanning. Hierin zijn alle toetsen (getoetst via methodetoetsen) opgenomen. De leerling is verplicht alle toetsen te maken. Bij het weigeren van deelnemen, wordt het cijfer door de docent bepaald. De afspraak is dat er een één wordt genoteerd in de cijferlijst.

De leerling krijgt driemaal per jaar een rapport, rond Kerst, Pasen en aan het einde van het schooljaar. Examen leerlingen krijgen (in hun examenjaar) alleen een rapport rond de kerstperiode. Na deze periode zal er vooral stof herhaald worden. In het rapport wordt een overzicht gegeven van alle behaalde cijfers. Hiernaast wordt de leerling beoordeeld op inzet , aanwezigheid en gedrag.


Overgang

De overgang  naar het volgende leerjaar, is afhankelijk van een aantal factoren. Meest leidend hierin zijn de theoriecijfers. Hierbij gelden in alle gevallen de volgende regels:

  • Alle toetsen moeten zijn gemaakt.
  • Een leerling mag maximaal twee tekorten staan waarvan eenmaal een vier of tweemaal een vijf. Hier tegenover moet de leerling een zeven staan voor een kernvak (Nederlands, Engels, rekenen en maatschappijleer).

Indien een leerling te veel tekorten heeft zal hij intern worden besproken en bestaat de mogelijkheid dat de leerling ofwel het schooljaar doubleert, ofwel een niveau zakt en wel doorstroomt naar het volgende leerjaar.

Indien de overgang van de leerling besproken moet worden. Zal er worden gekeken naar de persoonlijke situatie van de leerling. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de persoonlijke situatie van de leerling, het sociaal-emotionele aspect, de werkhouding en het welbevinden.

 

Uitstroom 1e en 2e klas

Indien de leerling alle fases doorlopen heeft, is hij of zij klaar voor uitstroom. Op Acreon is een vaste uitstroomcoördinator aangesteld (Anne Matze). Zij bekijkt in samenspraak met de theoriedocent, de mentor, de zorgcoördinator (Robin de Rijke) en de orthopedagoog (Celine de Nooijer) de mogelijkheden tot uitstroom. Hierna schrijft de uitstroomcoördinator een uitstroomadvies, welke in het OPP en evaluatiegesprek met het netwerk en ouders wordt meegenomen. Indien ouders akkoord zijn met het advies, wordt er een aanvraag gedaan bij het samenwerkingsverband om de leerling te bespreken. Indien ook het samenwerkingsverband zich kan vinden in het advies van Acreon, wordt de leerling aangeboden bij de nieuwe school. In sommige gevallen gebeurt dit via Acreon (speciaal onderwijs), in andere gevallen zullen de ouders de leerling zelf moeten inschrijven via de site van de nieuwe school (regulier onderwijs). Indien het samenwerkingsverband het advies van Acreon niet overneemt, zal deze met een andere oplossing komen. Dit wordt wederom besproken met het netwerk.

 

Uitstroom 3een 4e klas

Bij leerlingen die op Acreon komen in de derde klas, is uitstroom na het derde jaar niet mogelijk omdat er niet gewerkt kan worden aan het PTA (welke al start in leerjaar 3) van andere scholen. Een leerling welke in dit schooljaar start blijft dus altijd tot en met het vierde leerjaar.

Leerlingen in het vierde schooljaar, gaan in de loop van dit schooljaar, samen met de trajectbegeleider van Acreon kijken naar een vervolgopleiding. Zij stellen hiervoor samen een plan op waarin de stappen bepaald worden die gezet moeten worden. De trajectbegeleider gaat ook samen kijken wanneer de open- en meeloopdagen zijn en begeleid de leerling om hieraan deel te nemen. Het hele proces leidt uiteindelijk  tot het inschrijven voor een (passende) vervolgopleiding.

Leerlingen welke examen doen op niveau vmbo-k  en alleen deelcertificaten behalen kunnen zich inschrijven op een niveau 2 opleiding. Een leerling welke een volledig vmbo-k diploma haalt, kan uitstromen naar een niveau 3 opleiding. Leerlingen welke examen doen op niveau vmbo-t kunnen, bij het behalen van een volledig diploma uitstromen tot en met niveau 4. Indien zij niet alle vakken behalen is in sommige gevallen de uitstroom naar niveau 3 nog mogelijk, hierover beslist de MBO- school.