Onderwijs- en zorgprogramma

Competentiegericht onderwijs:

Op Acreon is de werkwijze erop gericht om de jongeren de ontwikkelingsvaardigheden aan te leren, die ze nodig hebben om in de toekomst te kunnen functioneren op school, werk en in de maatschappij. Deze werkwijze is gebaseerd op het Sociaal Competentiemodel.

Met behulp van instrumenten binnen het Sociaal Competentiemodel kan vastgesteld worden over welke vaardigheden de jongere al beschikt en welke hij of zij nog moet leren. Het ontwikkelperspectiefplan van Acreon wordt opgesteld nadat deze vaardigheden in kaart gebracht zijn.

Er wordt op een handelingsgerichte manier (HGD en HGW) gewerkt aan het ontwikkelen van deze vaardigheden, dit verloopt in een aantal fasen.

Een traject bij Acreon duurt ongeveer één schooljaar waarbij het te verwachten einddoel uitgesplitst wordt tot stappen die in een periode van drie tot zes maanden haalbaar zouden moeten zijn voor de jongere. Het traject is opgedeeld in 5 fases gekoppeld aan een feedbacksysteem. In het feedbacksysteem wordt er gewerkt van externe sturing naar steeds meer zelfstandigheid, zelfevaluatie en eigen verantwoordelijkheid. 

De fasering:

Kenmerken van de fasering:

In fase 1 krijgt de jongere aan het begin van elke activiteit duidelijke instructie welke opdracht de jongere moet doen en welk gedrag daarbij past. In de latere fases wordt dit steeds meer afgebouwd en krijgt de jongere steeds minder instructies m.b.t. de opdrachten. Hierin wordt de jongere gestimuleerd naar zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing. 

Aan het einde van de activiteit blijft men samen met de jongere evalueren hoe de activiteit verlopen is, waarbij de nadruk steeds meer gelegd wordt op zelfreflectie en zelfsturing. Wat ging er goed, hoe kwam dat? Wat ging er minder goed en hoe ga je dit de volgende keer anders doen?


Fase 1

Welke doelen moet je behalen om door te kunnen stromen naar de volgende fase?

 • In de les blijven;
 • map in orde;
 • jas en tas in je kluis;
 • telefoon inleveren.

 

Uitleg te behalen doelen

Je blijft in de les

Je blijft in de les en zwerft niet tijdens het lesuur over de gang (mits je met toestemming naar de wc gaat).

Je map is in orde

Je neemt zelf de verantwoording voor je map. Dit houdt in dat je er zelf voor zorgt dat docenten je punten invullen.

Je jas en tas doe je in je kluis

Als je binnenkomt berg je vanuit jezelf, je jas en tas op in je kluis. Je neemt deze niet mee de les in.

Je levert je telefoon in

Als de achterwacht langskomt met de bak, lever je je telefoon zonder discussie in. Als de achterwacht jou per ongeluk heeft overgeslagen, dan geef je je telefoon aan je docent of zoekt de achterwacht vanuit jezelf op.

 

Heb je al deze doelen gehaald en genoeg punten in je POP-map verzameld? Dan kan je mentor een aanvraag doen om je over te laten gaan naar de volgende fase. Dit wordt a.d.h.v. dit document en algemene ontwikkeling in de CvB besproken, waarna wordt teruggekoppeld of een doorgang naar de volgende fase haalbaar en wenselijk is.


Fase 2

Wat mag je nu extra?

Je krijgt eenmalig een gratis lunchkaart van Acreon

 

Welke doelen moet je behalen om door te kunnen stromen naar de volgende fase?

Op tijd zijn;

Actieve werkhouding;

Klassikale instructie volgen;

Leren/leren volgen;

Sociale Vaardigheidstraining volgen.

 

Uitleg te behalen doelen:

Je bent op tijd

Je zorgt ervoor dat je op tijd op school en in de les bent. Je bent in de maand niet vaker dan 1 keer niet ongeoorloofd (dus zonder geldige reden) te laat op school. Een geldige reden kan zijn: doktersbezoek, vertraging (buiten jouw schuld om) van het openbaar vervoer of taxi, enz.). Uiteraard is het te laat komen sowieso alleen geoorloofd indien er toestemming is van je ouders of verzorgers.

Je hebt een actieve werkhouding

Je laat zien dat je aan het werk wilt. Je zit niet de hele tijd onderuit gezakt op je stoel of ligt niet op je tafel. Je maakt het werk wat voor jou op staat.

Je kan een klassikale instructie volgen.

Als de docent uitleg geeft, luister je hiernaar. Als je iets wilt vragen dan wacht je tot de leerkracht aangeeft dat dit kan. Je praat tijdens de uitleg niet ongevraagd door de leerkracht heen.

Je hebt de cursus “leren leren” afgerond

Zodra je in fase 2 zit, zal je mentor je opgeven voor leren leren. Hierin krijg je studievaardigheden aangereikt om je schoolgang te vergemakkelijken. Je moet hierbij denken aan: plannen, een samenvatting maken en bijvoorbeeld een mind map maken.

Je hebt SoVa training gehad

In fase 2 krijg je SoVa lessen. Bij SoVa leer je hoe je omgaat met bepaalde situaties in het dagelijks leven. Hoe ga je bijvoorbeeld om met anderen en groepsdruk?

 

Heb je al deze doelen gehaald en genoeg punten in je POP-map verzameld? Dan kan je mentor een aanvraag doen om je over te laten gaan naar de volgende fase. Dit wordt a.d.h.v. dit document en algemene ontwikkeling in de CvB besproken, waarna wordt teruggekoppeld of een doorgang naar de volgende fase haalbaar en wenselijk is.


Fase 3

Wat mag je nu extra?

Je mag in de grote pauze van het plein af (als je hier toestemming voor hebt van je ouders of verzorgers).

 

Welke doelen moet je behalen om door te kunnen stromen naar de volgende fase?

SEL volgen;

Meer theorie doen;

Minder waarschuwingen krijgen;

Hulp vragen in de les;

Aanwezigheid op school.

 

Uitleg te behalen doelen:

SEL lessen

Zodra je naar fase 3 mag, meldt jouw mentor je aan voor SEL-lessen. Dit zijn lessen gericht op sociaal emotioneel leren. Bij deze lessen krijg je handvatten voor het omgaan met bijvoorbeeld verlieservaringen of andere vervelende gebeurtenissen.

Meer theorie

Je bent in staat om minimaal 2 volledige ochtenden theorie te volgen. Uiteraard heb je op andere tijden ook nog theorie.

Minder waarschuwingen

Je hebt maximaal 3 waarschuwingen per week. Je bent in staat jezelf na deze waarschuwing te herpakken en kan hierna je eigen les weer vervolgen.

Hulp vragen

Als je tijdens de les, of in een vrij moment ergens tegenaan loopt, ben je in staat om hulp te vragen. Dit kan zijn tijdens een theorieles maar ook als je in conflict komt met iemand of ergens mee zit.

Aanwezigheid

Je bent niet ongeoorloofd afwezig. Je bent iedere dag op school mits je door je ouders wordt afgemeld met geldige reden. Een geldige reden kan zijn: doktersbezoek, ziekte enz.

 

Heb je al deze doelen gehaald en genoeg punten in je POP-map verzameld? Dan kan je mentor een aanvraag doen om je over te laten gaan naar de volgende fase. Dit wordt a.d.h.v. dit document en algemene ontwikkeling in de CvB besproken, waarna wordt teruggekoppeld of een doorgang naar de volgende fase haalbaar en wenselijk is.


Fase 4

Wat mag je nu extra?

 • Je krijgt broodjesservice op je rooster.

 

Welke doelen moet je behalen om door te stromen naar de volgende fase?

 • Weinig boosheid;
 • Geen discussie;
 • Eigen inzicht;
 • Opstellen POP-doelen ;
 • Eigen keuzes;
 • Verantwoordelijkheid voor je map.

 

Uitleg te behalen doelen

Weinig boosheid

Als je in een situatie belandt waarin je boos wordt, kun je zelf uit de situatie stappen om even af te koelen. Dit doe je door niet op diegene in te gaan waarmee je in conflict bent gekomen en bij een leerkracht aan te geven dat je even uit de situatie weg wilt.

Geen discussie

Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je dit op een rustige manier aangeven. Je verheft hierbij niet je stem. Je kan je ook neerleggen bij het feit dat er zich situaties voordoen waar jij het niet mee eens bent. Je luistert naar de docent, ook al vind jij de opdracht die deze geeft niet leuk.

Eigen inzicht

Je kunt reflecteren op jezelf. Je kan aangeven waar je vastloopt en waar je eventuele leerpunten nog liggen. Ook ben je in staat je eigen theoriewerk na te kijken.

Opstellen POP doelen

Je bent in staat om (samen met jouw mentor) je eigen POP-doelen op te stellen. Dit zijn de doelen waar je komende periode aan gaat werken.

Eigen keuzes

Je bent in staat je eigen keuzes te maken binnen de groep. Je laat je hierbij niet beïnvloeden door anderen.

Verantwoordelijkheid voor je map

Je vult zelf je punten in (in overleg met de docent) en zorgt ervoor dat je mentor aan het eind van de week jouw punten optelt en invult in je map.

 

Heb je al deze doelen gehaald en genoeg punten in je POP-map verzameld? Dan kan je mentor een aanvraag doen om je over te laten gaan naar de volgende fase. Dit wordt a.d.h.v. dit document en algemene ontwikkeling in de CvB besproken, waarna wordt teruggekoppeld of een doorgang naar de volgende fase haalbaar en wenselijk is.


Fase 5

 

Wat mag je nu extra?

Je mag je telefoon in eigen beheer houden tijdens de grote pauze. Deze lever je, na de bel, zelf weer in.

 

Welke doelen moet je behalen om deze fase af te ronden?

Nieuwe school leren kennen;

Weinig waarschuwingen;

Evaluatie leiden;

OPP-doelen zijn behaald;

Zelfstandigheidstraining volgen

 

Uitleg behalen doelen

Meelopen school

Je krijgt vanuit Acreon een advies voor een nieuwe school. Samen met je ouders wordt er gekeken wat nodig is om je hier aan te melden. Wellicht kun je een aantal dagen meelopen om sfeer te proeven.

Weinig waarschuwingen

Je hebt per week maximaal 1 waarschuwing. Krijg je een waarschuwing dan kun jij hier vanuit je zelf op reflecteren. Je gaat zelf hierover een gesprek aan met je mentor en kan aangeven wat er anders had kunnen gaan.

Evaluatie leiden

Je leidt, met behulp van je mentor, zelf je evaluatie. Je leidt het gesprek deels zelf door te vertellen wat je allemaal behaald hebt, waar je eventueel nog aan kan werken en wat je toekomstperspectief is.

OPP-doelen behaald

Je hebt het grootste gedeelte (minimaal 75%) van je OPP-doelen behaald. 

Zelfstandigheidstraining

 

 

Heb je al deze doelen gehaald en genoeg punten in je POP-map verzameld? Dan kan je mentor een aanvraag doen om je over te laten gaan naar de volgende fase. Dit wordt a.d.h.v. dit document en algemene ontwikkeling in de CvB besproken, waarna wordt teruggekoppeld of een doorgang naar de volgende fase haalbaar en wenselijk is.

Gebruik POP- formulier:

-       De doelen op het POP-formulier komen vanuit het Persoonlijk Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)van de jongere.

-       De mentor en de jongere stellen een aantal (max 4) doelen op waar de jongere zich op gaat richten. 

-       De doelen op het POP-formulier zijn afgestemd op de fase waarin de jongere zit en dermate concreet dat een jongere precies weet welke gedrag ingezet moet worden, elke activiteit opnieuw. Nieuwe activiteit is een nieuwe kans.

-       Aan het einde van iedere activiteit wordt geëvalueerd samen met de jongere hoe de activiteit verlopen is (wat ging goed, wat is nog moeilijk), het gedrag (goed of niet goed) op de leerpunten. Hierbij past een beoordeling op de 4 leerpunten in de POP-map .

-       Naarmate de jongere verder komt in de fasering zal er steeds meer initiatief vanuit de jongere komen m.b.t. het uitvoeren van de opdrachten en het evalueren van de opdrachten aan de hand van de doelen.

-       Mentorgesprekken worden gehouden om de voortgang van de doelen te bespreken en afspraken hierover worden in het POP genoteerd. De mentor brengt  deze in bij de CvB, alleen hier kan besloten worden om doelen ook daadwerkelijk aan te passen.