Aanmelden

Aanmelding

Aanmelding en toelating van leerlingen op Acreon

 

Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden. De manier van toelaten van leerlingen tot Acreon is daardoor anders geworden dan voorheen het geval was.  


Voor Acreon zijn een TLV en een beschikking nodig om toegelaten te kunnen worden.


1.

Er is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband waarbij de gemeente hoort waarin u woont. Het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang een kind toelaatbaar is tot Acreon. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de onderwijsbehoeften van het kind en de school.

Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat het kind het beste op zijn of haar plek is op Acreon, dan geeft het een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Ouders krijgen altijd een afschrift van dit advies. Krijgt het kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar Acreon.

Bent u een ouder/ verzorger en denkt u dat uw kind beter thuis is op Acreon Gaat u dan in gesprek met de school van uw kind. U kunt de school van uw kind vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband dat hoort bij de gemeente waar u woont. De school kan u informeren over de procedure die het samenwerkingsverband volgt.


2.

Voor Acreon is tevens een Beschikking van de Gemeente nodig. Deze wordt door ouders/verzorgers zelf aangevraagd via het CJG van de Gemeente.

 

Acreon werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Walcheren         (Kind op 1)

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Oosterschelde (O3)

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (POZVL)

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOZ)

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Oosterschelde

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Reformatorisch Zeeland (Berseba)

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Reformatorisch Zeeland

 

Downloads:

 

Ouderbrief aanmelding

Aanmeldformulier


 

 

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Leerlingen worden echter alleen geplaatst indien de CvB hen passend binnen het SOP(schoolondersteuningsplan) acht. Als de school vol is, mag de school een leerling weigeren. Het  moet voor ouders wel duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. Het beleid op Acreon is dat de eerste aanmeldingen geplaatst worden, daarna werken we met een wachtlijst. Als een school vol zit en ouders melden hun kind (schriftelijk) aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor deze leerling. Ook niet als het schoolbestuur de leerling op een wachtlijst plaatst. Maar het mag nooit zo zijn dat een samenwerkingsverband geen passende plaats biedt aan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Er is dan namelijk geen sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Esther Valckenier von Geusau
Industriestraat 3
4462 EZ GOES
Algemeen tel.: 0113-222326 
acreon@respont.nl of acreon@juvent.nl